Säkerhetssupport

arbetar globalt

Ring oss

0725 90 12 00

Levererar säkra tjänster och lösningar för att öka er trygghet och säkerhet

Säkerhetsgruppen

Säkerhetsgruppen arbetar med fokus på förebyggande arbete som riskanalyser, handlingsplaner och säkerhetslösningar.

Utredningsgruppen

Samlar in viktig information och bevisning

Inom utredningsgruppen ligger fokus på insamling, dokumentation samt verifiering av information genom spaning- och utredning.

 

Läs mer 

Skyddar hotade personer och egendom med kvalificerade tjänster och teknik

Skyddsgruppen

Skyddsgruppen arbetar med kvalificerade skyddslösningar vid allvarliga hot mot person och/eller verksamhet.

 

Läs mer 

Behöver ni öka er trygghet och säkerhet?

Säkerhetsgruppen ger effektiva tips och råd!

Få kvalificerad support och råd för att öka er trygghet och säkerhet

Mer om Säkerhetsgruppen!

 

Ett företags verksamhet utsätts för olika former av hot och risker beroende på olika faktorer. Säkerhetsgruppens arbetsuppgifter är att i samråd med företagets ledning, analysera, föreslå samt genomföra olika säkerhetsåtgärder för att undvika dyrbara verksamhetsstörningar. Rätt åtgärder kan förhindra mycket dyrbara skador, personellt eller ekonomiskt, som i vissa fall kan leda till konkurs.

 

Säkerhetsgruppen arbetar i alla nivåer för er trygghet och säkerhet och nyttjar vårt breda nätverk av kompetens till förmån för en effektiv och säker lösning.

 

Nedanstående tjänster är olika förslag på åtgärder och inriktningar som utförs.

 

Ytterligare tjänster och kompetens kan vid behov rekryteras externt för att förstärka våra kunders behov ytterligare.

Säkerhetschef/konsult att hyra

 

En säkerhetschef/konsult arbetar med att förebygga tidskrävande och dyrbara olyckor, skador, sjukdom och kriminalitet. Våra säkerhetschefer och konsulter arbetar enligt HSSE (Health, Safety, Security and Environment) som är den internationella arbetsmetodik som utvecklats av flyg- och oljeindustrin där det ställs exceptionellt höga krav på trygghet, skydd och säkerhet.

 

Vid behov av trygghet och säkerhet, kan vi bistå med säkerhetschef eller säkerhetskonsult som arbetar i varierande projekt och under varierad längd.

 

En av våra inhyrda säkerhetschefer/konsulter kan även parallellt utbilda någon av er befintliga personal att arbeta vidare med er trygghet och säkerhet efter fullbordat uppdrag.

 
Behöver ni en säkerhetschef eller konsult för att stärka er trygghet och säkerhet? Kontakta oss!

Riskanalys

 

En riskanalys genomföres genom visuella och tekniska kontroller av verksamheten för att dels upptäcka vilka risker och hot som riktas mot verksamheten, dels för att se olika brister i nuvarande säkerhetssystem. 

 

Riskanalysen är det viktigaste steget för att få möjligheten att åtgärda och satsa på det som behövs och inte slösa onödiga resurser på annat.

 

Riskanalyser genomförs i mindre företag normalt vid ett årligt tillfälle. Hos större företag fördelas olika analysområden enligt en riskkalender under ett helt år.

 
Riskanalyser för att prioritera och åtgärda risker
Handlingsplaner är viktigt vid kriser och ett krav från Arbetsmiljöverket

Kris & handlingsplaner

 

Säkerhetssupport medverkar till upprättande, utvärdering samt implementering av rutiner vid krissituationer. Dessa fördelas inom organisationer och uppdateras med löpande intervall.

 

Digital plattform

 

Säkerhetssupport har utvecklat en egen digital plattform där personal och nyckelpersoner snabbt och lätt kan nå verksamhetens fastställda krisrutiner och handlingsplaner.

Hjälper till att få bra upphandlingsunderlag

Upphandling & inköp

 

Vid olika upphandlingar gäller det att först och främst veta vad man behöver upphandla samt vilka förväntningar och krav som ska ställas på en leverantör. 

 

Därefter gäller det att välja ut den av leverantörerna som anses ha förutsättningar och förmåga att leverera efter kravspecifikationen.

 

En genomförd upphandling kräver därefter en löpande kvalitetskontroll av att leverantören uppfyller upphandlingsavtalets villkor.

Kontrollerar hur säkerhetsskyddet fungerar

Säkerhetskontroll

 

Som en utveckling av Säkerhetssupports säkerhetsanalys, kontrollerar Säkerhetssupport befintlig bevaknings- och säkerhetsorganisation genom olika former av störningar och provokationer. Genom dessa erhålls ett snabbt resultat på hur dessa skyddsåtgärder fungerar i en verklig situation.

 

Säkerhetskontroller sker av säkerhetsteknik, skalskydd, tillträdesskydd samt ärlighet och duglighet hos personal samt leverantörer för att lokalisera brister samt lämna förslag på förbättringar.

Kontrollerar och testar befintliga säkerhetslösningar och leverantörer

Kvalitetskontroll

 

Säkerhetssupport genomför på löpande eller på särskild beställning, kvalitetskontroll avseende befintlig bevakning-, säkerhet-  och skyddsåtgärder. Säkerhetssupports personal kontrollerar att Er leverantör följer de förutsättningar som tecknats enligt avtal samt använder olika metoder och tekniker för att kontrollera ex:

 

 • Servicenivå
 • Kompetensnivå
 • Motståndskraft
 • Avtalsuppföljning

 

Säkerhetssupport erbjuder även löpande kvalitetsserviceavtal, där Säkerhetssupport helt oberoende, kontrollerar ert säkerhetsskydd enligt ovan.

Skyddar butiker från hot och våld, svinn och stölder

Butikssäkerhet

 

Genomgång av verksamhetens risker, säkerhetslösningar och andra åtgärdsprogram för att förebygga som upptäcka svinn och stölder.

 

Säkerhetssupport medverkar med befintlig säkerhetsorganisation i främst förebyggande och upptäckande syfte.

 

Programmet kombineras ofta med utbildningen, Tryggare Butik.

 
Skyddar evenemang, konserter och mässor

Evenemangssäkerhet

 

Säkerhetssupport bidrar med säkerhetslösningar vid olika evenemang. Därmed kan ni med förtroende överlämna ordning och säkerhet till Säkerhetssupport. Säkerhetssupport använder normalt förordnade ordningsvakter som har de lagliga befogenheter som krävs.

 

Här följer några exempel:

 • Presskonferens
 • Bolagsstämma
 • Mässa
 • Konsert
 • Födelsedag
 • Bröllop
Skyddar möten och konferenser från obehöriga och stölder

Konferenssäkerhet

 

Många företag behandlar under olika styrelsemöten, konferenser, pressreleaser och andra sammankomster, olika dokument och affärshemligheter. Stöld av materialet eller dess innehåll kan få katastrofala följder för verksamheten. Säkerhetssupports säkerhetskoncept skyddar er information under möten, luncher, resor m.m. Om ni vill skydda ert företag från dessa riskfaktorer, kontakta oss i förtroende.

 

Säkerhetssupport kontrollerar/säkrar följande områden:

 

 • Obehöriga
 • Behöriga som innebär risker (personal m.m.)
 • Olovlig avlyssning
Skyddar viktig information och data

Informationsskydd

 

I vårt informationssamhälle har skyddet av den egna informationen och tillgången till konkurrenternas blivit av yttersta vikt. Säkerhetssupport arbetar effektivt med olika skydds- och säkerhetsmetoder för att hindra andra att olovligen skaffa sig tillgång till företagets värdefulla information. Säkerhetssupports koncept omfattar:

 

Detta innebär att Säkerhetssupport kontrollerar och bygger upp en säkerhetsrutin runt de olika skyddsbehoven som finns. Säkerhetssupport arbetar hand-i-hand med befintlig säkerhets- och bevakningsorganisation.

 

Informationsförluster via

 • Obehöriga samt via behörig personal/leverantörer
 • Dataintrång
 • Olovlig avlyssning
Kontrollerar om någon lyssnar olovligen

Avlyssningsskydd

 

Säkerhetssupport genomför fysiska och tekniska sök efter avlyssningsutrustning m.m. samt öppen eller dold video/ljudteknisk avlyssning för att upptäcka brott samt samla bevis.

 

Säkerhetssupport genomför fysiska och tekniska sök efter avlyssningsutrustning m.m. samt öppen eller dold video/ljudteknisk avlyssning för att upptäcka brott samt samla bevis.använder avancerad sökutrustning och särskilda metoder för att lokalisera ev avlyssningsanordningar och dolda kameror.

Mer om specialister!

 

Alla specialister inom Säkerhetssupport deltar i ett omfattande kompetensutvecklingsprogram som tar hänsyn till kompetens, förmågor och personlighet. Alla specialister följer Säkerhetssupports interna kvalitets- och miljökrav och övervakas kontinuerligt genom sporadiska plats och objektsbesök. 

 

Ovan finns några specifika  specialtjänster som Säkerhetssupport levererar. Ytterligare tjänster utformas beroende på er situation och behov.

 

Kontakta oss för ytterligare information!

Vid unika behov av trygghet & säkerhet!

Har ni ett specifikt behov?

Säkerhetssupport har omfattande erfarenheter av att leverera kundanpassade lösningar inom trygghet och säkerhet och svarar gärna på frågor och funderingar om hur ni löser era specifika behov!

Boka gratis rådgivning!

Kundanpassade trygghets- och säkerhetslösningar för tillväxt och ökad lönsamhet i ett krävande samhälle.

Övriga länkar

 

Mer om oss

 

Verifiera kursintyg

 

Kontakt