Säkerhetssupport

arbetar globalt

Ring oss

0725 90 12 00

effektiva säkerhetskurser och utbildning för er personal

Säkerhetsutbildning

Säkerhetsutbildningar riktar sig framförallt på förebyggande arbete för att förhindra sjukdom, olyckor, skador och kriminalitet.

 

Läs mer 

Krisutbildning

Agera snabbt och rätt vid kriser sparar liv och kostnader

Krisutbildning genomförs för att ge personalen kunskap och förmåga att hantera svårare situationer vid incidenter, hot och skador.

 

 

Skapar trygg personal även utanför arbetet

Trygghetsutbildning

Personal lär sig bli trygga i sitt privatliv, vilket påverkar närvaro, arbetsförmåga samt engagemang under deras anställning.

 

Läs mer 

Vill ni få snabba åtgärder vid skador & olyckor?

Lär personalen vad de ska göra vid krävande situationer!

Snabba och rätt åtgärder vid en kris sparar liv och kostnader

Mer om krisutbildning!

 

När någonting går snett i form av brand, stöld, hot eller annan form av skada, är det viktigt att omedelbart påbörja arbetet med att minimera skadan.

 

En snabb och korrekt insats kommer att medföra såväl minskad kostnad såsom minskad skaderisk för personal, räddningspersonal etc.

 

En minimal skada medför dessutom att verksamheten kan fortsätta snabbare, med minskade återuppbyggnadskostnader och driftstopp som följd.

 

Under våra krisutbildningar fokuserar Säkerhetssupport på verkliga upplevelser dvs kursdeltagaren kommer att få lära sig att arbeta och agera under press och stress.

Kurs 331 - Handlingsplaner

 

I samband med att en akut situation uppkommer, så är det allt arbete som är förberett som kommer visa resultat. Enligt arbetarskyddsstyrelsens regelverk så är dessutom skyldig att ha en handlingsplan i samband med att man kan utsättas för skada eller risker. 

 

Vissa yrkesgrupper är extra utsatta och måste ha tydlig handlingsplan som aktiverar ett antal åtgärder, oavsett när på dygnet, när på året eller vem som jobbar! Tid är pengar! En väl fungerande handlingsplan kommer rädda såväl liv såsom enorma kostnader.

 

Delar av denna utbildning kommer ske på den befintliga arbetsplatsen.

Vet vad ni ska göra om det händer
Rädda liv vid personskador och olyckor

Kurs 332 - Första hjälpen kurs

 

Vid en olycka, i trafiken eller på er arbetsplats, så är tid viktigt! Genom att snabbt ingripa och påbörja sjukvårdande insatser, så kan en skada minimeras och hållas under kontroll tills ambulans eller annan räddningspersonal kommer till platsen.

 

Genom ett antal enkla åtgärder så kan ni ta hand om era kollegor och familj när olyckan inträffar. 

 

Ni kommer under denna kurs att få enklare övningar samt vissa moment med stress och yttre påverkan för att förbättra era möjligheter att arbeta under verkliga förhållanden.

Lär er släcka bränder

Kurs 333 - Brandskyddsutbildning

 

Om ni befinner er i en situation där en brand uppkommer, så är det på samma sätt som i alla krissituationer, åtgärd måste påbörjas snabbt och på rätt sätt. Detta medför att vid en brand så måste alla veta vad de skall göra och framförallt inte göra.

 

Säkerhetssupport kommer under denna kurs att blanda teori med praktiska övningar, där ni under säkra förhållanden, får uppleva hur det känns när det brinner runt omkring och röken sjunker. Ni kommer pröva olika brandsläckare.

Förebygg och uppträdande vid hot och våld

Kurs 334 - Hot & våldutbildning

 

Det blir tyvärr allt vanligare med hot & våld i olika arbetsmiljöer, särskilt där personal möter allmänhet som på olika sätt påverkats av arbetsplatsens verksamhet. Detta innebär att personal som finns inom myndighetsutövning, butikspersonal eller liknande public service, har en högra risk för att utsättas för hot & våld.

 

Kursen bygger på Arbetsmiljöverkets regelverk om krav på förebyggande åtgärder på utsatta arbetsplatser där det finns risk för hot & våld.

 

Kursen ger kunskap och förmåga i hur personal bäst förebygger, bemöter och hanterar situationer med hot & våld.

Förebygg och agerande vid rån

Kurs 335 - Rånutbildning

 

I samband med försäljning och förvaring av stöldbegärligt gods, kontanter eller andra värdeföremål, så finns risken för rån. Denna kurs ger en inblick och kunskap om rånarens motiv samt om olika verktyg och rutiner som måste finnas för att rånets skada skall begränsas. 

 

Kursen bygger på Arbetarskyddsstyrelsens regelverk om förebyggande åtgärder vid utsatta yrkesgrupper samt de handlingsplaner som måste finns upprättade.

 

Denna kurs genomförs lämpligast ute på varje arbetsplats.

Agerande och uppträdande vid terrorism

Kurs 336 - Pågående dödligt våld (PDV)

 

Kursen pågående dödligt våld är tyvärr en kurs som vi behöver i vårt program, för att förbereda vissa yrkesgrupper som har ökad risk för att hamna i mycket farliga situationer.

 

Kursen inriktar sig främst på förebyggande åtgärder, men även om vad som behöver göras vid ett påbörjat attentat.

 

Övningarna fokuserar på praktiska övningar och verklighetstrogna scenarion för att bli mer mentalt förberedd.

Förebygga och åtgärder vid bombhot

Kurs 337 - Skydd mot bombhot

 

I verksamheter som riskerar att utsättas för bombhot, erbjuder vi anpassad utbildning i hur man förebygger och säkrar byggnader och fordon mot explosiva föremål. Kursen är anpassad till lokala säkerhetsorganisationen som behöver kompetens om detta hot. 

 

Kursen är helt fokuserad på förebyggande åtgärder och genomförs enbart efter en noggrann behovsanalys.

Skydda er mot farliga paket och brev

Kurs 338 - Skydd mot farliga brev & paket

 

Många företag och myndigheter har haft enorma problem med brev och försändelser som misstänks innehålla farliga ämnen. Vi genomför under denna kurs, olika kunskaper, rutiner och metoder att bemöta denna hotbild. 

 

Kursen är blandad med teori och praktik samt sker avslutningsvis anpassat till lokala arbetsplats.

 

Kursen är helt fokuserad på förebyggande åtgärder och genomförs enbart efter en noggrann behovsanalys.

Förebygg och hantera mänskliga reaktioner vid kriser

Kurs 339 - Krishantering

 

Vad händer med människan och organisationen när man hamnar i en kris? Ni kommer under denna kurs att få inledande kunskaper och förståelse för de reaktioner och beteenden som kan uppträda vid kris.

 

Vanliga krissituationer:

  • Arbetsplatsolycka/dödsfall
  • Trafikolycka
  • Våld & Hot
  • Sociala/Psykiska besvär

 

Genom att vara förberedd och använda ett kända verktyg, kan skadeeffekten av en människa i kris minskas och som därmed medges möjligheten att snabbare återvända. Krisens längd beror på hur den hanteras.

Föreläsningar & event

 

Säkerhetssupport besitter en unik kompetens och erfarenhet från bevaknings- och säkerhetsarbete. Våra instruktörer och föreläsare har gedigen kunskap om respektive ämnesområden och kan erbjuda ett antal intressanta föreläsningar. Säkerhetssupport erbjuder även ett antal olika events, där vi kan genomföra ett antal engagerande evenemang med inriktning mot trygghet och säkerhet.

 

  • Resesäkerhet
  • Personskydd, en fråga i tiden
  • Människan i säkerhetsarbetet
  • Stalking

 

Föreläsningar sker där ni så önskar samt kan även genomföras online. 

 

Säkerhetssupport erbjuder även kundanpassade utbildningar som formas utifrån våra kunders unika behov och situation, kontakta oss för ytterligare information.

Genomförande av kurser

 

Säkerhetssupport erbjuder våra kunder en unik sammansättning av kurser och utbildning som sträcker sig utöver det vanliga. Vi anpassar våra kursupplägg unikt till varje kund och dennes förutsättningar och verksamhet. Med kvalificerad och kompetent personal, så tar vi er trygghet och säkerhet på allra största allvar och arbetar enligt de högt ställda krav som finns på säkerhet i ett modernt samhälle.

 

Alla Säkerhetssupports kurser genomförs med fokus på individen i olika situationer och olika praktiska övningar sker för att förbereda personalen på verkligheten.

 

Säkerhetssupport erbjuder standardkurser alternativt anpassas till ert specifika behov.

Enkelt och kostnadseffektiv utbildning online 24/7/365

Onlinekurs

 

Säkerhetssupports kurser kan genomföras online, antingen som livesänt webinar eller som inspelat i vår kursportal online. Ni kan även utveckla egna onlinekurser.

 

Alla onlinekurser är fullt responsiva och tillgängliga 24/7/365!

Personal utbildas i lämpliga och anpassade kurslokaler

Kurs i kurslokal

 

Säkerhetssupport genomför traditionella kurser i egna eller hyrda kurslokaler, som främst anpassas geografiskt för att minska miljöpåverkan och kostnader.

 

Det är helt enkelt bättre att låta en instruktör resa än en hel personalgrupp.

Vissa kurser är bästa att genomföra på er egen arbetsplats

Kurs hos kunden

 

Några av Säkerhetssupport kurser lämpar sig bäst att genomföra ute hos kunden. Detta ger möjligheter att genomföra övningar i kundens egna miljö, vilket gynnar framförallt vid kriser.

För en säker utbildning!

Om ni vill veta mer, kontakta oss!

Säkerhetssupport har omfattande erfarenheter av genomföra kurser och utbildningar inom trygghet och säkerhet och svarar gärna på frågor och funderingar om hur ni kan få maximalt resultat av en utbildningsinsats!

Begär en kostnadsfri offert!

Kundanpassade trygghets- och säkerhetslösningar för tillväxt och ökad lönsamhet i ett krävande samhälle.

Övriga länkar

 

Mer om oss

 

Verifiera kursintyg

 

Kontakt