Skyddsgruppen!

Vid extrema hot mot person och egendom!

Säkerhetsgruppen

Säkerhetsgruppen arbetar med fokus på förebyggande arbete som riskanalyser, handlingsplaner och säkerhetslösningar.

Utredningsgruppen

Inom utredningsgruppen ligger fokus på insamling, dokumentation samt verifiering av information genom spaning- och utredning.

Skyddsgruppen

Skyddsgruppen arbetar med kvalificerade skyddslösningar vid verkliga hot mot person och/eller verksamhet.

Skyddsgruppen

Skyddsgruppen består av våra mest kompetenta medarbetare/konsulter och skyddar viktiga personer och verksamheter som är utsatta för olika grader av reella hot. Skyddet utformas utifrån löpande riskanalyser och skyddspersonens unika behov!

Personskyddskonsult

Diskret bevakning och skyddsprogram för hotade personer. Tjänsten utföres av mycket kompetent och erfaren personal som förstår vikten av trygghet, diskretion och effektivitet .

Vi erbjuder ett professionellt personskydd som innebär att vi preventivt åtgärdar, förändrar och varierar skyddet. Vi erbjuder seriös personal som är välutbildad och erfaren samt vet vad service innebär. Detta innebär att våra arbetsuppgifter varierar beroende på omständigheter och hotbild. 

Vidare så arbetar vi diskret och försöker att inte påverka den/de hotades normala vardag. Vår personal har givetvis full diskretion och tystnadsplikt inför de olika omständigheter och känslig information om familjeliv, affärer m.m. som kommer dem tillkänna. Vi nyttjar givetvis förekommande tekniska och personella hjälpmedel som ett komplement.

Denna tjänst kräver största förtroende och vi erbjuder ett personligt samt kundanpassat personskydd.

Säkerhetsförare

För transporter av personer och/eller gods ombesörjer vi att vår välutbildade personal hanterar de olika behov av service och säkerhet som behövs under resan. Persontransporter kan ske i uppdragsgivarens egna fordon eller av oss framtagna specialbilar.

Persontransporter

Vid persontransporter säkerställer vi att viktiga personer transporteras mellan olika platser under säkra förhållanden. Vi tillser även att medpassagerare och bagage medföras under resan.

Godstransporter

Under transporter av viktigt och värdefullt gods så använder vi normalt specialfordon eller specialemballage för att ge ett starkt fysiskt skydd.

Skyddsspaning

Är en tjänst som erbjuds av utredningsgruppen, som diskret arbetar med att undersöka vem som undersöker Dig alt verksamheten.

Syftet är att förutse, dokumentera och förebygga kriminella handlingar!

Personal och utförande

All vår personal ingår i ett omfattande kompetensutvecklingsprogram som tar hänsyn till kompetens, förmågor och personlighet. All personal följer våra interna kvalitets- och miljökrav och övervakas kontinuerligt av den centrala ledningen genom spordiska plats och objektsbesök. 

Ovan finns några specifika  specialtjänster som vi levererar. Ytterligare tjänster formas beroende på situation och behov.

Kontakta oss för ytterligare information!

Vill Ni veta mer?

Kontakta oss gärna med frågor och funderingar på hur Ni kan öka Er trygghet och säkerhet! Vi har lång erfarenhet av många olika sorters skador, olyckor och kriminalitet som drabbat olika företag!

Scroll to Top