Säkerhetsgruppen!

Utvecklar trygghet och säkerhet inom hela verksamheten!

Säkerhetsgruppen

Säkerhetsgruppen arbetar med fokus på förebyggande arbete som riskanalyser, handlingsplaner och säkerhetslösningar.

Utredningsgruppen

Inom utredningsgruppen ligger fokus på insamling, dokumentation samt verifiering av information genom spaning- och utredning.

Skyddsgruppen

Skyddsgruppen arbetar med kvalificerade skyddslösningar vid verkliga hot mot person och/eller verksamhet.

Säkerhetsgruppen

Ett företags verksamhet utsätts för olika former av hot och risker beroende på olika faktorer. Våra arbetsuppgifter är att i samråd med företagsledning, analysera, föreslå och genomföra olika säkerhetsåtgärder för att undvika dyrbara verksamhetsstörningar. Rätt åtgärder kan förhindra mycket dyrbara skador, personellt eller ekonomiskt som i vissa fall kan leda till konkurs!

Säkerhetsgruppen arbetar i alla nivåer för Er trygghet och säkerhet och nyttjar vårt breda nätverk av kompetens till förmån för en effektiv och säker lösning.

Nedanstående tjänster är olika förslag på åtgärder och inriktningar som vi arbetar med. Ytterligare tjänster och kompetens kan vid behov rekryteras externt för att förstärka våra kunders behov ytterligare!

Riskanalys

En riskanalys genomföres genom visuella och tekniska kontroller av verksamheten för att dels upptäcka vilka risker och hot som riktas mot verksamheten, dels för att se olika brister i nuvarande säkerhetssystem. 

Riskanalysen är det viktigaste steget för att få möjligheten att åtgärda och satsa på det som behövs och inte slösa onödiga resurser på annat.

Kris- & handlingsplan

Vi medverkar till upprättande, utvärdering samt implementering av rutiner vid krissituationer. Dessa fördelas inom organisationer och uppdateras med löpande intervall.

Digital plattform

Vi har utvecklat en egen digital plattform där personal och nyckelpersoner snabbt och lätt kan nå verksamhetens fastställda krisrutiner och handlingsplaner.

Upphandling & inköp

Vid olika upphandlingar så gäller det att först och främst veta vad man skall upphandla samt vilka förväntningar och krav man skall ha på leverantören. 

Därefter gäller det att välja ut den av leverantörerna som anses förmå leverera efter kravspecifikationen.

Säkerhetskontroll

Som en utveckling av vår säkerhetsanalys så kontrollerar vi befintlig bevaknings- och säkerhetsorganisation genom olika former av störningar och provokationer. Genom dessa så erhålls ett snabbt resultat på hur dessa skyddsåtgärder fungerar i en verklig situation.

Kontroll av larmanläggningar

 • Tillträdesskydd och funktionalitet
 • Falsklarm
 • Sabotage
 • Utryckningstider
 • Service
 • Larmcentral

Tillträdesskydd

 • Olaga intrång
 • Hotbild
 • Falsk identitet
 • Fysisk kontroll
 • CCTV

Ärlighet / Duglighet

 • Yttre påverkan
 • Sekretess
 • Stress

Kvalitetskontroll

Vi genomför på löpande eller på särskild beställning, kvalitetskontroll avseende befintlig bevakning-, säkerhet-  och skyddsåtgärder. Vår personal kontrollerar att Er leverantör följer de förutsättningar som tecknats enligt avtal samt använder olika metoder och tekniker för at t kontrollera ex:

 • Servicenivå
 • Kompetensnivå
 • Motståndskraft
 • Avtalsuppföljning

Vi erbjuder även löpande kvalitetsserviceavtal, där vi helt oberoende, kontrollerar Ert säkerhetsskydd enligt ovan.

Svinnsäkerhet

Genomgång av verksamhetens risker och åtgärdsprogram för att såväl förebygga såsom upptäcka svinn/stöld.

Vi medverkar med befintlig säkerhetsorganisation i främst förebyggande och upptäckande syfte. Detta kombineras ofta med vår utbildning, Tryggare Butik.

Evenemangssäkerhet

Vi bidrar med säkerhetslösningar vid olika evenemang. Därmed kan Ni med förtroende överlämna ordning och säkerhet till oss. Vi använder normalt förordnade ordningsvakter som har de lagliga befogenheter som krävs.

Här följer några exempel:

 • Presskonferens
 • Bolagsstämma
 • Mässa
 • Party
 • Konsert
 • Födelsedag
 • Bröllop

Konferenssäkerhet

Många företag behandlar under olika styrelsemöten, konferenser, pressreleaser och andra sammankomster, olika dokument och affärshemligheter. Stöld av materialet eller dess innehåll kan få katastrofala följder för verksamheten. Vårt säkerhetskoncept skyddar Er information under möten, luncher, resor m.m. Om Ni vill skydda Ert företag från dessa riskfaktorer, kontakta oss i förtroende !

Vi kontrollerar/säkrar följande områden

 • Obehöriga
 • Behöriga som innebär risker (personal m.m.)
 • Olovlig avlyssning

Informationsskydd

I vårt informationssamhälle har skyddet av den egna informationen och tillgången till konkurrenternas blivit av yttersta vikt. Vi arbetar effektivt med olika skydds- och säkerhetsmetoder för att hindra andra att olovligen skaffa sig tillgång till företagets värdefulla information. Vårt koncept omfattar:

Detta innebär att vi kontrollerar och bygger upp en säkerhetsrutin runt de olika skyddsbehoven som finns. Vi arbetar hand-i-hand med befintlig säkerhets- och bevakningsorganisation.

Informationsförluster via

 • Obehöriga
 • Behöriga
 • Olovlig avlyssning
 • Datasäkerhet

Avlyssningsskydd

Fysiska och tekniska sök efter avlyssningsutrustning m.m. samt öppen eller dold bild-/ljudteknisk avlyssning för att upptäcka brott samt samla bevis.

Vi använder avancerad sökutrustning och särskilda metoder för att lokalisera ev avlyssningsanordningar och dolda kameror.

Personal och utförande

All vår personal ingår i ett omfattande kompetensutvecklingsprogram som tar hänsyn till kompetens, förmågor och personlighet. All personal följer våra interna kvalitets- och miljökrav och övervakas kontinuerligt av den centrala ledningen genom spordiska plats och objektsbesök. 

Ovan finns några specifika  specialtjänster som vi levererar. Ytterligare tjänster formas beroende på situation och behov.

Kontakta oss för ytterligare information!

Vill Ni veta mer?

Kontakta oss gärna med frågor och funderingar på hur Ni kan öka Er trygghet och säkerhet! Vi har lång erfarenhet av många olika sorters skador, olyckor och kriminalitet som drabbat olika företag!

Scroll to Top