Säkerhetsutbildning!

Personal som arbetar förebyggande är mycket lönsamt!

Säkerhetsutbildning

Våra säkerhetsutbildningar riktar sig framförallt på förebyggande arbete för att förhindra sjukdom, olyckor, skador och kriminalitet.

Krisutbildning

Krisutbildning genomförs för att ge personalen både kunskap och förmåga att hantera svårare situationer vid incidenter, hot och skador.

Trygghetsutbildning

All personal behöver även vara trygga i sitt privatliv, vilket annars påverkar deras arbetsförmåga och engagemang under deras anställning.

Säkerhetsutbildning

I vårt nuvarande samhälle, så ställs stora krav på företagare och andra ansvariga befattningar, att aktivt arbeta för att undvika skador eller andra kriminella händelser, som orsakar verksamheten stor skada! Dessa skador innebär direkta kostnader samt risk för mänskligt lidande som i sin tur medför kostnader! Dessutom medför felaktiga säkerhetsinvesteringar, ytterligare onödiga kostnader!

Vi genomför ett antal olika kurser och utbildningar som riktar sig till olika befattningar och yrkesgrupper, som direkt kan medverka till en ökad förståelse och medverkan till säkerheten i verksamheten.

Det är en lönsam investering, att ge denna kompetens till personal som dagligen befinner sig i verksamheten och möter dess möjligheter och risker!

Kurs 320 Tryggare företag

Bland företag/organisationers anställda, finns det mängder med kompetens, förmågor och resurser som kan nyttjas till verksamhetens fördel. Olika medarbetare kan rapportera, föreslå, åtgärda samt ingripa vid olika situationer och därmed aktivt medverka till att bespara verksamheten från skador och incidenter som förorsakar kostnader och mänskligt lidande.

Vi kommer under denna kurs att genomföra ett antal teoretiska och praktiska moment, som gör den anställde medveten om sin roll. Vi går även igenom de rutiner och handlingsplaner som finns framtagna vid verksamheten i samband med rån, stöld, brand, utrymning etc. Denna kurs kommer förmodligen vara bland den bästa investering du kan göra!

Bakgrundskontroll

Kurs 321 Handbok i bakgrundskontroll

Inför anställningar och nya samarbeten med leverantörer och investerare, kan det visa sig ovärderligt att göra en bra bakgrundskontroll, innan Ni går vidare. En felaktig rekrytering eller samarbete, kan skada hela företaget och det finns även fall, där det resulterat i svåra konflikter och slutligen konkurs. En undersökning, har visat att enbart en felrekrytering kan kosta 700 000 kr!

I denna digitala handbok, får Ni tillgång till hur Ni genomför fördjupade bakgrundskontroller, vilket lagstöd som finns, mängder av källor och länkar där Ni kan hämta värdefull information samt smarta checklistor och rapportmallar för att dokumentera bakgrundskontrollen. Fria uppdateringar ingår!

Datasäker

Kurs 322 Handbok i datasäkerhet

I vårt omfattande digitala samhälle, har intresset från kriminella eller andra aktörer ökat, för att komma över eller förstöra digital information dvs det som finns i smarta telefoner, datorer och nätverk. Det förekommer en mängd olika metoder för att komma över denna viktiga information och det finns flera både stora och små företag som drabbats hårt.

Denna digitala handbok riktar sig till all personal inom ett företag eller organisation med syftet att öka medvetenhet och lära personalen hur de skyddar sina digitala enheter och dess information. Handboken innehåller olika kurslektioner, artiklar samt skickar löpande påminnelser om att byta lösenord, uppdatera sina programvaror etc.

Kurs 323 Tryggare butik

I samband med att butiker säljer olika varor, så exponeras dessa för olika former av stölder och svinn. Under denna kurs så går vi igenom vad som egentligen menas med svinn och hur Du och annan personal, kan medverka för en tryggare och mer lönsam butik.

Ni får också veta vilka lagar som gäller och vad Ni får göra vid ett brott! Kursen riktar sig till butiks- och kassapersonal samt andra medarbetare på olika nivåer inom butiken eftersom svinn påverkar alla!

Kurs 324 Handbok för minskat svinn

Inom butiker och handel, förekommer ofta ett omfattande svinn, som både skapar dyra förluster, men som i slutändan, leder till ökade priser för de kunder som betalar.

Det finns ett kriminellt svinn, där personal och leverantörer mfl stjäl varor mm, men det finns även ett administrativt svinn, som beror på felbokningar i datasystem, skadade varor mm.

Handboken i svinnsäkerhet är ett stöd för all personal som arbetar inom handel och ger kunskap om vad som är svinn, vilka åtgärder som behövs för att minska svinn samt hur man förebygger och ingriper vid brottsligt svinn.

 

Kurs 325 Tryggare reception

Verksamhetens ansikte utåt och det förstahandsintryck som delges, skapas oftast i receptionen! Där kommer också mycket förebyggande och upptäckande säkerhetsarbete ske genom att enbart behörig personal/besökare och gods får tillträde till lokaler etc. Att receptionen därmed bemannas av vänlig och korrekt personal, med ett högt säkerhetstänkande kommer att resultera i en kraftig höjning av säkerhetsskyddet!

Vi betonar och utbildar därför dessa kursdeltagare enligt ett antal kunskaper och ämnen som behövs som arbetsverktyg under det kommande arbetet. Vid företagsanpassad utbildning så genomför vi givetvis denna kurs enligt verksamhetens förutsättningar och önskemål.

Kurs 326 Tryggare sekreterare

För Dig som arbetar som sekreterare för en hotad eller utsatt persona, så är det viktigt att du är en integrerad del av säkerhets- arbetet. Du sköter förmodligen ett antal arbetsuppgifter som berör skyddet av personer ex såsom bokning av resor, olika arrangemang etc.

Vi kommer under denna kurs att kort informera och ge kunskaper om säkerhetens grunder samt ett antal tips och råd i hur Ditt eget agerande kan medverka till hög säkerhet. Vi kommer främst att arbeta teoretiskt men även blanda in några praktiska moment.

Kurs 327 Tryggare förare

För Dig som är utsatt för olika hot eller arbetar i en miljö som kräver lite enklare kunskaper om hur du framför ditt fordon på ett säkert sätt, finns denna avkortade kurs i säkerhetskörning. Kursen kommer att ge dig en förståelse för betydelsen av planering och uppträdande i trafiken för att förebygga och upptäcka planering av brottslig handling samt hur Du uppträder och använder Ditt fordon vid incident.

Vi kommer använda sk krockbilar! Kursen ställer viss vana vid bilkörning, då en del avancerade moment ingår!

Kurs 328 Tryggare VIP

För Dig som arbetar i en utsatt miljö med risk för kidnappning, utpressning, hot, misshandel mm så kommer grundläggande kunskaper om uppträdanden och beteenden att motverka uppkomsten av många situationer. I alla dessa fall så är det arbete utfört före, som mycket kommer att påverka vad som händer under och efter en incident!

Denna kurs rekommenderas till styrelsemedlemmar, VD, ledning, politiker, hotade kvinnor eller andra viktiga nyckelpersoner som riskerar att utsättas för brott! Bli Din egen livvakt! Vi kommer under denna kurs att arbete mycket med verklighetstrogna upplevelser för att förbereda och motivera kursdeltagaren på att undvika dessa situationer!

Denna kurs bör lämpligast genomföras tillsammans med kurs 226, Säker Förare!

Kurs 330 Tryggare Skola

Programmet Tryggare Skola hjälper skolor till studiero och en trygg arbetsmiljö. Vi utvecklar och skapar tryggare människor som leder till ett tryggare samhälle, nu och in i framtiden!

Programmet Tryggare Skola innehåller:

  • Trygghetsanalys av skolans trygghet och säkerhet
  • Handlingsplaner vid incidenter, skador, olyckor, sjukdom och kriminalitet
  • Utbildning av nyckelpersoner och lärare
  • Systemstöd för att förebygga och åtgärda skador mm

Kurs 130 Diplomerad Trygghetschef

I en värld av ökad efterfrågan på skydd och säkerhet så finns en kraftigt ökad efterfrågan på trygghetschefer och andra specialiserade kompetenser. Trygghetschefen arbetar med trygghet och säkerhet i alla nivåer, beroende på företagets storlek och verksamhet. Vi har på denna unika trygghetschefsutbildning, valt att fokusera på realistiska övningar och moment som skapar en medvetenhet och mental förberedelse att arbeta under press och stress.

Vi erbjuder hands-on utbildning med mycket upplevelser och insikter!

Du kommer efter dessa kurser ha en förståelse och kunskap om säkerhet i stort och ges senare möjligheten att  specialisera Dig ytterligare, helt efter eget önskemål, kompetens och förmåga.

Föreläsningar & event

Säkerhetssupport besitter en unik kompetens och erfarenhet från bevaknings- och säkerhetsarbete. Våra instruktörer och föreläsare har gedigen kunskap om respektive ämnesområden och kan erbjuda ett antal intressanta föreläsningar. Vi erbjuder även ett antal olika events, där vi kan genomföra ett antal roliga evenemang med inriktning mot säkerhet!

  • Resesäkerhet
  • Personskydd, en fråga i tiden!
  • Människan i säkerhetsarbetet
  • Stalking

Föreläsningar sker där Ni så önskar samt kan även genomföras online. 

Vi erbjuder även ett antal olika utbildningar som anpassas och formas utifrån våra kunders unika behov och situation, kontakta oss för ytterligare information!

Genomförande av kurser!

Säkerhetssupport erbjuder våra kunder en unik sammansättning av kurser och utbildning som sträcker sig utöver det vanliga. Vi anpassar våra kursupplägg unikt till varje kund och dennes förutsättningar och verksamhet. Med kvalificerad och kompetent personal, så tar vi Er trygghet och säkerhet på allra största allvar och arbetar enligt de högt ställda krav som finns på säkerhet i ett modernt samhälle! 

Alla våra kurser genomförs med fokus på individen i olika situationer och olika praktiska övningar sker för att förbereda personalen på verkligheten!

Vi erbjuder standardkurser alternativt anpassar vi kursen till Ert specifika behov!

Kurs i kurslokal

Vi genomför traditionella kurser i egna eller hyrda kurslokaler, som främst anpassas geografiskt för att minska miljöpåverkan och kostnader.

Det är helt enkelt bättre att låta en instruktör resa än en hel personalgrupp!

Kurs hos kunden

Några av våra kurser lämpar sig bäst att genomföra ute hos kunden. Detta ger möjligheter att genomföra övningar i kundens egna miljö, vilket gynnar framförallt vid kriser!

Kurs online

Vissa av våra kurser genomförs online, antingen som livesänt webinar eller som inspelat i vår kursportal online. Vi kan även utveckla onlinekurser för våra kunder!

Alla våra onlinekurser är responsiva och tillgängliga 24/7/365!

Vill Ni veta mer?

Kontakta oss gärna med frågor och funderingar på hur Ni kan öka Er trygghet och säkerhet! Vi har lång erfarenhet av många olika sorters skador, olyckor och kriminalitet som drabbat olika företag!

Scroll to Top