Krisutbildning!

Människor som är förberedda gör snabbt rätt, vilket sparar liv, hälsa och minskar konsekvenskostnader etc!

Säkerhetsutbildning

Våra säkerhetsutbildningar riktar sig framförallt på förebyggande arbete för att förhindra sjukdom, olyckor, skador och kriminalitet.

Krisutbildning

Krisutbildning genomförs för att ge personalen både kunskap och förmåga att hantera svårare situationer vid incidenter, hot och skador.

Trygghetsutbildning

All personal behöver även vara trygga i sitt privatliv, vilket annars påverkar deras arbetsförmåga och engagemang under deras anställning.

Krisutbildning

När någonting går snett i form av brand, stöld, hot eller annan form av skada, så är det viktigt att omedelbart påbörja arbetet med att minimera skadan. En snabb och korrekt insats kommer att medföra såväl minskad kostnad såsom minskad skaderisk för personal, räddningspersonal etc. En minimal skada medför dessutom att verksamheten kan fortsätta snabbare, med minskade återuppbyggnadskostnader och driftstopp som följd! 

Under våra krisutbildningar så fokuserar vi på verkliga upplevelser dvs kursdeltagaren kommer att få lära sig att arbeta och agera under press och stress!

Kurs 331 Handlingsplan

I samband med att en akut situation uppkommer, så är det allt arbete som är förberett som kommer visa resultat! Enligt arbetarskyddsstyrelsens regelverk så är dessutom skyldig att ha en handlingsplan i samband med att man kan utsättas för skada eller risker. 

Vissa yrkesgrupper är extra utsatta och måste ha tydlig handlingsplan som aktiverar ett antal åtgärder, oavsett när på dygnet, när på året eller vem som jobbar! Tid är pengar! En väl fungerande handlingsplan kommer rädda såväl liv såsom enorma kostnader! 

Delar av denna utbildning kommer ske på den befintliga arbetsplatsen!

Kurs 332 Första hjälpenutbildning

Vid en olycka, i trafiken eller på Er arbetsplats, så är tid viktigt! Genom att snabbt ingripa och påbörja sjukvårdande insatser, så kan en skada minimeras och hållas under kontroll tills ambulans eller annan räddningspersonal kommer till platsen! Genom ett antal enkla åtgärder så kan Ni ta hand om Era kollegor och familj när olyckan inträffar. 

Ni kommer under denna kurs att få enklare övningar samt vissa moment med stress och yttre påverkan för att förbättra Era möjligheter att arbeta under verkliga förhållanden.

Kurs 333 Brandskyddsutbildning

Om Ni befinner Er i en situation där en brand uppkommer, så är det på samma sätt som i alla krissituationer, åtgärd måste påbörjas snabbt och på rätt sätt. Detta medför att vid en brand så måste alla veta vad de skall göra och framförallt inte göra! 

Vi kommer under denna kurs att blanda teori med praktiska övningar, där Ni under säkra förhållanden, får uppleva hur det känns när det brinner runt omkring och röken sjunker! NI kommer givetvis att få släcka med olika brandsläckare.

Hot & våldutbildning

Kurs 334 Handbok i skydd mot hot & våld

Det blir tyvärr allt vanligare med hot & våld i olika arbetsmiljöer, särskilt där personal möter allmänhet som på olika sätt påverkats av arbetsplatsens verksamhet. Detta innebär att personal som finns inom myndighetsutövning, butikspersonal eller liknande public service, har en högra risk för att utsättas för hot & våld.

Kursen bygger på Arbetarskyddsstyrelsens regelverk om krav på förebyggande åtgärder på utsatta arbetsplatser där det finns risk för hot & våld. Kursen ger kunskap och förmåga i hur personal bäst förebygger, bemöter och hanterar situationer med hot & våld.

Kurs 335 Rånutbildning

I samband med försäljning och förvaring av stöldbegärligt gods, kontanter eller andra värdeföremål, så finns risken för rån. Denna kurs ger en inblick och kunskap om rånarens motiv samt om olika verktyg och rutiner som måste finnas för att rånets skada skall begränsas. 

Kursen bygger på Arbetarskyddsstyrelsens regelverk om förebyggande åtgärder vid utsatta yrkesgrupper samt de handlingsplaner som måste finns upprättade! Denna kurs genomförs bäst på varje arbetsplats!

Kurs 336 Pågående dödligt våld (PDV)

Kursen pågående dödligt våld är tyvärr en kurs som vi behöver i vårt program, för att förbereda vissa yrkesgrupper som har ökad risk för att hamna i mycket farliga situationer.

Kursen inriktar sig främst på förebyggande åtgärder, men även om vad som behöver göras vid ett påbörjat attentat. Övningarna fokuserar mycket på praktiska övningar och verklighetstrogna scenarion för att bli mer mentalt förberedd.

Kurs 337 Skydd mot bombhot

I verksamheter som riskerar att utsättas för bombhot, erbjuder vi anpassad utbildning i hur man förebygger och säkrar byggnader och fordon mot explosiva föremål. Kursen är anpassad till lokala säkerhetsorganisationen som behöver kompetens om detta hot. 

Kursen genomförs enbart efter en noggrann behovsanalys och sker oftast i samverkan med lokal polismyndighet.

Kurs 338 Skydd mot farliga brev/paket

Många företag och myndigheter har haft enorma problem med brev och försändelser som misstänks innehålla farliga ämnen. Vi genomför under denna kurs, olika kunskaper, rutiner och metoder att bemöta denna hotbild. 

Kursen är blandad med teori och praktik samt sker avslutningsvis anpassat till lokala arbetsplats. Kursen genomförs enbart efter en noggrann behovsanalys och sker oftast i samverkan med lokal polismyndighet.

Kurs 339 Krishantering

Vad händer med människan och organisationen när man kommer i kris? Ni kommer under denna kurs att få inledande kunskaper och förståelse för de reaktioner och beteenden som kan uppträda vid kris!

Vanliga krissituationer:

  • Arbetsplatsolycka/dödsfall
  • Trafikolycka
  • Våld & Hot
  • Sociala/Psykiska besvär

Genom att vara förberedd och använda ett antal kända verktyg, så kan skadeeffekten av en människa i kris minskas och som därmed medges möjligheten att snabbare återvända! Krisens längd beror på hur den hanteras!

Föreläsningar & event

Säkerhetssupport besitter en unik kompetens och erfarenhet från bevaknings- och säkerhetsarbete. Våra instruktörer och föreläsare har gedigen kunskap om respektive ämnesområden och kan erbjuda ett antal intressanta föreläsningar. Vi erbjuder även ett antal olika events, där vi kan genomföra ett antal roliga evenemang med inriktning mot säkerhet!

  • Resesäkerhet
  • Personskydd, en fråga i tiden!
  • Människan i säkerhetsarbetet
  • Stalking

Föreläsningar sker där Ni så önskar samt kan även genomföras online. 

Vi erbjuder även ett antal olika utbildningar som anpassas och formas utifrån våra kunders unika behov och situation, kontakta oss för ytterligare information!

Genomförande av kurser!

Säkerhetssupport erbjuder våra kunder en unik sammansättning av kurser och utbildning som sträcker sig utöver det vanliga. Vi anpassar våra kursupplägg unikt till varje kund och dennes förutsättningar och verksamhet. Med kvalificerad och kompetent personal, så tar vi Er trygghet och säkerhet på allra största allvar och arbetar enligt de högt ställda krav som finns på säkerhet i ett modernt samhälle! 

Alla våra kurser genomförs med fokus på individen i olika situationer och olika praktiska övningar sker för att förbereda personalen på verkligheten!

Vi erbjuder standardkurser alternativt anpassar vi kursen till Ert specifika behov!

Kurs i kurslokal

Vi genomför traditionella kurser i egna eller hyrda kurslokaler, som främst anpassas geografiskt för att minska miljöpåverkan och kostnader.

Det är helt enkelt bättre att låta en instruktör resa än en hel personalgrupp!

Kurs hos kunden

Några av våra kurser lämpar sig bäst att genomföra ute hos kunden. Detta ger möjligheter att genomföra övningar i kundens egna miljö, vilket gynnar framförallt vid kriser!

Kurs online

Vissa av våra kurser genomförs online, antingen som livesänt webinar eller som inspelat i vår kursportal online. Vi kan även utveckla onlinekurser för våra kunder!

Alla våra onlinekurser är responsiva och tillgängliga 24/7/365!

Vill Ni veta mer?

Kontakta oss gärna med frågor och funderingar på hur Ni kan öka Er trygghet och säkerhet! Vi har lång erfarenhet av många olika sorters skador, olyckor och kriminalitet som drabbat olika företag!

Scroll to Top